TŁUMACZENIA

WYKONUJEMY TŁUMACZENIA
PRZYSIĘGŁE, SPECJALISTYCZNE ORAZ ZWYKŁE.

PRZYKŁADOWE TYPY DOKUMENTÓW:

AKTY – np. akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu, akty notarialne, akty spółki, metryki chrztu

UMOWY – np. umowy o pracę, umowy najmu, umowy kupna sprzedaży, umowy zlecenie/o dzieło

ZAŚWIADCZENIA – zameldowania, świadectwa pracy, zaświadczenia o niekaralności, faktury

DYPLOMY – np. dyplomy ukończenia studiów, świadectwa maturalne, suplementy do dyplomu

CERTYFIKATY – np. certyfikaty uczestnictwa, świadectwa ukończenia kursów, świadectwa homologacji

a także:

INNE DOKUMENTY URZĘDOWE – np. dowody rejestracyjne, dowody rejestracji podatnika podatku,dowody wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, dowody nadania NIP/REGON, odpisy pełne/aktualne z KRS, polisy ubezpieczeniowe

INNE DOKUMENTY ZAWODOWE – np. CV, listy motywacyjne, referencje, sprawozdania, pełnomocnictwa, oświadczenia, wezwania do zapłaty

INNE DOKUMENTY OKOLICZNOŚCIOWE  – np. zwolnienia lekarskie, karty leczenia szpitalnego

INNE DOKUMENTY SĄDOWE – np. pozwy, postanowienia, decyzje, pouczenia, testamenty

pozostałe dokumenty okazane przez Klienta 

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY RÓWNIEŻ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (W PRZYPADKU TŁUMACZEŃ PRZYSIĘGŁYCH ORYGINAŁ DOKUMENTU KLIENT OKAZUJE PRZY ODBIORZE TŁUMACZANIA)